EN
הבלוג

ייעוץ סביבתי

עדכון הנוהל לאיתור וטיפול בדליפות של חומרים אורגניים נדיפים מרכיבי ציוד בתעשייה

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה להערות הציבור את עדכון הנוהל לאיתור וטיפול בדליפות של חומרים אורגניים נדיפים מרכיבי ציוד בתעשייה (נוהל LDAR, Leak Detection and Repair), טרם פרסומו הסופי. יישום הנוהל יסייע להפחתת פליטות של מזהמי אוויר אורגניים מהפעילות התעשייתית בישראל.

עדכון הנוהל בוצע על ידי צוות עבודה מקצועי שכלל את נציגי אגף איכות אוויר ומחוזות המשרד להגנת הסביבה וצוות הייעוץ שלנו.
כחלק מעבודה זו, הצוות שלנו ביצע סקירת ספרות בינלאומית מקיפה וסייע בעדכון הנוהל הקיים בהתאם להתקדמות הרגולציה בעולם ובהתבסס על הניסיון הנצבר לאורך השנים בבדיקת דוחות LDAR ופיקוח על מפעלים המבצעים את התכנית. בנוסף, ביצענו תהליך RIA (Regulatory Impact Assessment), במהלכו נבחנו חלופות שונות לעדכון הרגולציה ונבדקו השפעות עדכון הנוהל על התעשייה ובעלי העניין.

 

>

אהבתם?
קבלו את התכנים שלנו ישירות לתיבת המייל

חזרה למעלה