about us

אודות החברה

DHVMED הינה חברה להנדסה וייעוץ סביבתי מהגדולות במשק הישראלי. החברה פועלת במגזר הציבורי והפרטי בתחומי הייעוץ והרגולציה הסביבתית, תכנון מערכות מים, ניקוז ומתקני טיפול שפכים

חברת DHVMED נוסדה בישראל בשנת 1996 בשיתוף פעולה עם החברה ההולנדית Royal Haskoning. החל משנת 2016 חברת DHVMED נמצאת בבעלות של קבוצת AVIV AMCG. חברת DHVMED משמשת כנציגה הרשמית בישראל של Royal HaskoningDHV העולמית בתחומי הנדסת הסביבה והייעוץ הסביבתי.

אנו פועלים במקצועיות וללא פשרות תוך שמירה על חדשנות, קיום ערכים, פיתוח ההון האנושי, אספקת פתרונות אופטימליים ואמינות, שאיפתנו היא להיות חברת ההנדסה והייעוץ הסביבתי המובילה והדומיננטית בישראל.

אנו לוקחים חלק במאמץ המדיני לקידום שמירה על איכות הסביבה ושימור הקיימות בעולמות מים ושפכים, תעשייה, איכות אוויר, קרקע ופסולת, תוך מימוש הידע הבינלאומי שנרכש לאורך מאות פרויקטים ושימוש בכלים הנדסיים טכנולוגיים מתקדמים.

תחומי התמחות

ייעוץ סביבתי

הובלת אסדרה ורגולציה סביבתית בארגונים במגזר הפרטי והציבורי. צוות המומחים כולל מהנדסי סביבה בעלי תתי התמחות בנושאים סביבתיים שונים לרבות, איכות אוויר ומודלים לפיזור מזהמים, תחום קרקעות מזוהמות, טיפול במים ושפכים, טיפול בפסולת וחומרים מסוכנים, פיקוח סביבתי, כלכלת סביבה ומדיניות ורגולציה סביבתית. DHVMED משמשת כיועצת הבלעדית של המשרד להגנת הסביבה הישראלי (מהגנ"ס) בכל הקשור לאסדרה סביבתית של מפעלי התעשייה הגדולים במדינת ישראל, ומספקת למהגנ"ס שירותי ייעוץ סביבתי.

רגולציה סביבתית

בחינת רגולציה סביבתית בעולם ובישראל, ובפרט בכל הקשור לרגולציה סביבתית של תעשייה. ניסיון זה כולל נושאי בחינה של רגולציה עולמית (בעיקר אירופה וארה"ב), מדיניות, יישום דירקטיבות אירופאיות כגון ה-IED (Industrial Emission Directive), הפחתת פליטות לא מוקדיות ויישום LDAR (Leakage Detection and Repair), פסולות מסוכנות, חומרים מסוכנים, טיפול והפחתה של פליטות אוויר, טיפול בשפכים ופסולת. במסגרת שירותי הייעוץ אשר מעניקה DHVMED למשרד להגנת הסביבה, החברה מטפלת בבדיקה וכתיבת התרים ורישיונות למפעלים הגדולים במדינת ישראל לרבות, תחנות הכוח, בתי הזיקוק, התעשייה הפטרוכימית, תעשיה מינרלית, אסדות להפקת גז טבעי ועוד. בנוסף, מספקת החברה למשרד להגנת הסביבה שירותי ייעוץ בכל הקשור, למדינות ורגולציה סביבתית בהתאם לדירקטיבות אירופאיות (IPPC, IED, SEVESO), ושירותי יעוץ בכל הקשור לדיווח על פליטות ועברות מזהמים לסביבה (PRTR).

סקרים סביבתיים

הכנת סקרים סביבתיים בכל הביטי הסביבה, לרבות סקרי איכות אוויר וסקרי ריח, סקרי מים ושפכים, סקרי פסולת ופרשות טכניות בנושאים סביבתיים. DHVMED הכינה עשרות סקרים בנושאים אלה, למפעלי תעשיה, רשויות מקומיות, איגודי ערים, חברת מקורות, רשות המים ועוד.

תכנון תשתיות מים ומתקני טיפול בשפכים

הצוות ההנדסי מספק ליווי משלב היזום דרך בחינת ובחירת חלופות בוועדות תכנון, ביצוע תכנון מפורט ומכרז ביצוע, ועד להשלמת הקמה והרצת המתקנים. עיקר הפעילות הינו מתן שירותים תכנון ויעוץ לתאגידי מים וביוב בהקמת מתקני טיפול שפכים חדשים, בייעול תפעול שוטף ובהתאמת מתקנים קיימים לספיקות תכן עדכניות ודרישת הרשויות. מבין שירותינו תכנון שדרוג והרחבת מתקני הולכה, אגירה וטיפול במים ושפכים מוניציפלים, תוך שימוש בכלי תכנון תהליכי ובניסיון שנצבר בעשרות פרויקטים בישראל ובחו"ל.

הידרולוגיה עילית וניהול נגר

שירותים מקצועיים של הידרולוגיה עילית וניהול נגר לרשות המים, לרשויות מוניציפליות ולפרויקטי תשתית. במסגרת זו נעשה שימוש במודלים חדישים ובשיטות ניתוח עדכניות לביצוע תוכניות אב אזוריות לאספקת מים, עבודות ניתוח לחיזוי נגר באגנים עירוניים ופתוחים ונספחי ניקוז לפרויקטים.

צרו קשר

אני מסכים/ה שחברת DHVMED תשתמש במידע שמסרתי לעיל למטרות שיווק, דיוור ישיר ומשלוח פרסומות באמצעי הקשר שמסרתי, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה המופיעה בתקנון האתר. להסרה ממאגרי המידע ומרשימות הדיוור בעתיד, תוכל לפנות ל-info@dhvmed.com.


חזרה למעלה