ENG

אגן הכנרת – הידרולוגיה עילית

מטרה

כימות יבול המים הטבעי באגן הכינרת עבור רשות המים, לצורך קביעת מדיניות ארוכת טווח לגבי ניהול המים באגן בכלל והשאיבה מהכנרת בפרט.

האתגר

להוות גורם מייעץ לרשויות המים בישראל לצורך קביעת מדיניות אורכת טווח באגן הכינרת בשימוש נכון במשאבים העומדים לרשותם.

החלק שלנו בניהול הפרויקט

הכנרת חווה בעשורים האחרונים ירידה בכמות המים הזמינים (כמות המים הנכנסת לאגם פחות כמות המים המתאדה). בכדי לחשב האם הירידה במים הזמינים מקורה בשינוי אקלים או בעלייה בצריכה, יש צורך לעמוד על השינויים לאורך זמן בצריכת המים במעלה האגן, ולאסוף את המידע על כלל צריכות ומקורות המים בארבעת העשורים האחרונים.

איסוף מידע כלל איסוף מידע על כל מאגרי מים באזור הכינרת, מקורות המים, צריכות המים שימושים ומניעת מים מהיקוות באגם, זרימת נחלים והתעלות המים וביצוע מאזן כולל מיפוי ותצוגה גרפית באגן כולו ברזולוציה חודשית, עבור השנים 1974-2012.

פרויקטים נוספים

בדיקת לגונת השלום באילת עבור החברה הממשלתית לתיירות

אפיון הבעיות שנוצרו בלגונה באילת והצעת פתרונות על מנת לאפשר הקמת מלונות בסביבה

תוכנית להפחתת זיהום אוויר מסקטור התחבורה

תוכנית להפחתת זיהום אוויר מסקטור התחבורה המשלבת בין הגבלות על השימוש ברכבי דיזל מזהמים לצד הקמת מערך תמיכות לגריטה מוקדמת

אסדרה סביבתית משולבת – המשרד להגנת הסביבה

ייעוץ למשרד להגנת הסביבה באסדרת מפעלים טעוני פליטה במסגרת חוק אוויר נקי ובמסגרת אסדרה משולבת

צרו קשר


חזרה למעלה