EN

בחינת תכנית שער המפרץ, חיפה

מטרה

בשנים האחרונות קידמה רשות מקרקעי ישראל את פרויקט מפרץ חיפה בשטח 30,850 דונם הכולל, פוטנציאל תכנוני של כ-100 אלף יח"ד וכ-6 מיליון מ"ר תעסוקה. במסגרת עבודת רשות מקרקעי ישראל נדרש ניתוח תכנוני, סביבתי וכן, ניתוח כלכלי במסגרתו הוצגו מקורות ושימושים לפרויקט.

האתגר

בחינת פוטנציאל תכנוני על רקע מגבלות סביבתיות והנחות מקצועיות תוך שכלול של כלל ההיבטים הסביבתיים, התכנוניים והכלכליים של הפרויקט.

החלק שלנו בניהול הפרויקט

בחינת כלל היבטי איכות הסביבה בהשוואה למדיניות תכנונית של המשרד להגנת הסביבה:

  • היבטי קרקעות מזוהמות – עלויות ואופן הטיפול והשיקום בקרקע מזוהמת בהתבסס על המדיניות של המשרד להגנת הסביבה לשיקום קרקעות מזוהמות.
  • היבטי איכות אוויר – בחינת זיהום האוויר הנוצר בשטח התכנית והשפעתו על פיתוח למגורים בגבולות הקו הכחול.
  • היבטי חומרים מסוכנים – בחינת מרחקי הפרדה במצב קיים ובמצב תכנון של מקורות הסיכון זאת על מנת לאזן בין האינטרסים המוגנים ובזכויות מוקנות במקרים של מפעלים שקיימים בקרבה לשימושים ציבוריים.
  • היבטי רעש – בחינת מגבלות רעש כתוצאה משימושים מחוץ לקו הכחול ובתוך הכחול בקרבה לשימושים ציבוריים.

פרויקטים נוספים

שדרוג מט"ש שורק

שדרוג שדרוג מט"ש שורק (ירושלים מערב) לספיקה של 110,000 מ"ק ליום

תכנון מים וביוב לשכונת רמת בית שמש ד-4

הקמת תשתית לעיר המתפתחת רמת בית שמש

שדרוג מט"ש אלחמרה – ארגמן

שדרוג המט"ש בסמוך לבוקעתה שבצפון רמת הגולן ממט"ש שניוני אקסטנסיבי למט"ש שלישוני מודרני


חזרה למעלה