EN

סקר היסטורי וסקר קרקע בעכו

מטרה

עיריית עכו ומשרד השיכון והבינוי מקדמים תכנית לשכונת מגורים בכניסה הדרומית לעיר עכו. במסגרת קידום התכנית וליווי של העירייה בכל שלבי התכנית ואישורה מול הגנ"ס ביצענו בחברת DHV הערכת פוטנציאל לזיהום קרקע ומי תהום וביצוע של סקר היסטורי וסקר קרקע. התהליך כלל ליווי צמוד שלנו בשטח האתר והן במשרדים בישיבות ובאישורים מול הרגולטורים.

האתגר

מציאת הפתרון האופטימלי והמקצועי ביותר עבור היזם של השטח תוך עמידה מלאה במדיניות המשרד להגנת הסביבה.

החלק שלנו בניהול הפרויקט

ייעוץ והכוונה, כתיבת דוחות, ביצוע הסקר קרקע בתאר הנסקר וכתיבת המלצות להמשך הטיפול באתר. כולל אישורים ותיאומים מול המשרד להגנת הסביבה.

פרויקטים נוספים

אגן הכנרת – הידרולוגיה עילית

כימות יבול המים הטבעי באגן הכינרת עבור רשות המים

אסדרה סביבתית משולבת – המשרד להגנת הסביבה

ייעוץ למשרד להגנת הסביבה באסדרת מפעלים טעוני פליטה במסגרת חוק אוויר נקי ובמסגרת אסדרה משולבת

הקמת מט"ש עפולה

הקמת מט"ש בסמוך לעפולה המחליף מתקנים קיימים ונותן פתרון טיפול בשפכים


חזרה למעלה