EN

אומדן עלויות שיקום למצבורי פסולת של חברת כיל רותם

מטרה

"כיל רותם" מייצרת טביעת רגל סביבתית גבוהה, המפגעים הנוצרים כחלק מהפעילות השוטפת משתרעים על פני שטחים נרחבים. המטרה בפרויקט היא למפות המפגעים אשר מקורם בפעילות עבר וכן מפגעים הצפויים להיווצר בעתיד.

האתגר

ביצוע עבודה מורכבת אשר כללה מספר רב של מערומי פסולת עם מאפיינים משתנים וברמת מסוכנות שונה לסביבה בכמויות של מאות דונמים והוערכה במאות מיליוני ש"ח.

החלק שלנו בניהול הפרויקט

  • ביצוע של עקרונות השיקום עבור כל זרם פסולת, כפי שנקבע בהתבסס על מסמכים ותקני ייחוס מהעולם ותקנות מקומיות וביצוע כימות כלכלי של עלויות השיקום הצפויות.
  • ביצוע בחינה האם רצוי להחיל מנגנון דומה גם על חברות נוספות כמקובל במדינות אחרות בעולם.
  • סיורים בשטח, פגישות עבודה עם חברות ייעוץ מהעולם.
  • סקירה ולימוד של המדיניות והתקנים המקובלים בעולם ובארץ.
  • למידה של כלל מאפייני הפסולת ובחינת הסיכון הסביבתי הצפוי.

פרויקטים נוספים

תוכנית להפחתת זיהום אוויר מסקטור התחבורה

תוכנית להפחתת זיהום אוויר מסקטור התחבורה המשלבת בין הגבלות על השימוש ברכבי דיזל מזהמים לצד הקמת מערך תמיכות לגריטה מוקדמת

בחינת תכנית שער המפרץ, חיפה

בחינת כלל היבטי איכות הסביבה בהשוואה למדיניות תכנונית של המשרד להגנת הסביבה

סקר היסטורי וסקר קרקע בעכו

הערכת פוטנציאל לזיהום קרקע ומי תהום וביצוע של סקר היסטורי וסקר קרקע


חזרה למעלה